Algemene voorwaarden

Artikel 1: Uitleg van begrippen
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Voertuig: het voertuig dat het onderwerp is van de huurovereenkomst.
   De verhuurder moet het voertuig in rijklare toestand aanbieden conform de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. De huurder moet het voertuig en de optionele extra’s retourneren in dezelfde staat zoals aangeboden, met uitzondering van normale slijtage. Controleer het voertuig grondig voordat u wegrijdt. 
  2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
  3. Verhuurder: Hippiebus BV.
  4. Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
  5. Schade: de schade die de verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vernieling of diefstal van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten;.
  6. Bedragen: alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW
  7. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder met betrekking tot de huur van het voertuig/de voertuigen (in geval van huur van meerdere voertuigen). 
  8. Afhaallocatie: plaats waar vanuit het voertuig wordt verhuurd en (tenzij anders afgesproken) ook weer wordt terug gebracht.
  9. Huurperiode: de huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en eventuele optionele extra’s tijdens de periode waarin deze het voertuig in zijn bezit heeft. De huurperiode start wanneer de huurder het voertuig ophaalt en eindigt wanneer de verhuurder aangeeft dat hij het voertuig en de sleutels ontvangen heeft. 
  10. Ongeval: een plotseling optredend voorval met mechanische kracht die het exterieur van het voertuig aantast. 

Artikel 2: Reserveren en annuleren

 1. Een reservering kan telefonisch, per e-mail, post of mondeling. Na een reservering stuurt de verhuurder de huurder een bevestiging van het gereserveerde, bij voorkeur per e-mail.
 2. Een reservering is pas definitief indien de huurder de reservering heeft bevestigd én het voorschot heeft betaald. Het betreft dan een boeking.
 3. Door de reservatie te bevestigen en het voorschot te betalen gaat de huurder akkoord met de prijs, huidige algemene voorwaarden en eventuele andere gemaakte afspraken. 
 4. Indien niet specifiek in de reservering vermeld, spreken huurder en verhuurder vooraf af waar en wanneer het voertuig wordt opgehaald.
 5. Een boeking houdt in dat:
   • De verhuurder de voertuig(en) gedurende de huurperiode vrijhoudt.
   • De verhuurder mankracht vrijhoudt om de huurder voor, tijdens en na de huurperiode zo goed mogelijk te assisteren.
 6. De huurder heeft de mogelijkheid om de gesloten huurovereenkomst op te zeggen mits betaling van volgende bedragen aan de verhuurder:
   • Tot 14 dagen voor aanvang van de afgesproken huur: 50% van het  (geannuleerde) huurbedrag wordt in rekening gebracht. 
   • Vanaf 14 dagen voor aanvang van de afgesproken huur: 100% van het  (geannuleerde) huurbedrag wordt in rekening gebracht.
 7. Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
 8. Bij annuleringen in geval van ziekte of overlijden kan verhuurder de annuleringskosten bij een volgende reservering als korting geven aan de huurder.
 9. De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst op te zeggen in het geval de weersomstandigheden schade aan het voertuig zouden kunnen veroorzaken. De huurder heeft in dat geval recht op terugbetaling van de eventuele reeds betaalde sommen met uitsluiting van elke andere mogelijke vergoeding.
 10. Voor vertrek met het voertuig maakt de verhuurder een kopie van het rijbewijs en de identiteitskaart van de huurder(s). In het geval de huurder(s) niet zou(den) beschikken over een geldig rijbewijs, zal de verhuurder het recht hebben om de afgifte van het gehuurde voertuig aan de huurder(s) te weigeren en de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen conform de voorwaarden bepaald in artikel 2.6 van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 3: Betaling

  1. 50% van de te betalen huurprijs en overeengekomen kosten dienen binnen 7 dagen na reservering te worden voldaan en zijn betaalbaar ten huize van de verhuurder. Het restant dient uiterlijk twee weken voor vertrek te worden betaald ten huize van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Indien huurder niet of niet tijdig de huur of overige kosten betaalt, heeft verhuurder het recht om de huurovereenkomst (en eventuele andere) huurovereenkomsten met huurder zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving onmiddellijk op te zeggen zonder gehoudenheid tot betaling van enige vergoeding aan de huurder. In dat geval kan de verhuurder de geleden schade in rekening brengen ten aanzien van de huurder.  

Artikel 4: Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig

    1. Huurder moet de bedragen, genoemd in het huurcontract, voor het voertuig betalen en eventuele optionele extra’s voor de huurperiode. Huurder moet betalen voor alle verlengingen van de huurperiode waarmee huurder heeft ingestemd, inclusief optionele extra’s. Huurder moet betalen voor diefstal- en schadekosten, gespecialiseerde reinigingskosten, sleepkosten, tolkosten, parkeren, verkeers- of andere boetes en kosten, en gerelateerde administratie- en verwerkingskosten, indien in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
    2. Na afloop van de huurperiode dient het voertuig met een volle tank benzine te worden ingeleverd. Als het voertuig niet teruggebracht wordt met een volle tank, zal de verhuurder de kosten van het voltanken van het voertuig in rekening brengen, waaronder de kosten voor service van tien euro (€ 10,00) en brandstof in overeenstemming met de op het ogenblik van het huren geldende tarieven. 
  1. Huurder dient het voertuig na de huurperiode gereinigd af te leveren, zowel binnen als buiten. Schoonmaak door verhuurder kan mits betaling. In geen enkel geval mag het voertuig door een automatische wasstraat.

Artikel 5: Gebruik van het voertuig van Hippiebus.be

    1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
    2. Verhuurder zorgt voor vertrek voor een degelijke mondelinge instructie, tenzij de huurder expliciet aangeeft deze niet te willen.
    3. Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden en het voertuig te gebruiken op een wettige manier en voor legale doeleinden.
    4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Een lijst van bestuurders wordt voor vertrek doorgegeven aan verhuurder.
    5. Het is huurder niet toegestaan personen anders dan een gemachtigde bestuurder(s) het voertuig te laten besturen. 
    6. Bestuurders dienen minstens 25 jaar oud te zijn en minimaal drie jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs zijn, tenzij anders is overeengekomen.
    7. Huurder dient in geval van meerijdende kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Een kind neemt in elk geval wel één van de vier beschikbare plaatsen in het voertuig in.
    8. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van huurder uit het voertuig.
    9. Verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan met het voertuig vervoerde zaken.
    10. Het is huurders niet toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.
    11. Het is huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken of op de banken of stoelen te gaan staan.
    12. Het is huurder niet toegestaan om met het voertuig, in wat voor vorm dan ook, tijd- of snelheidsgebonden competities, spelletjes of andere activiteiten te ondernemen.
    13. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor enige commerciële doeleinden.
    14. Het is huurder verboden brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke stoffen te vervoeren.
    15. Het is huurder niet toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In dit laatste geval dienen er logische voorzorgsmaatregelen worden genomen om eventuele beschadiging aan het voertuig te voorkomen.
    16. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
    17. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
    18. Huurder dient het voertuig af te sluiten wanneer hij het voertuig niet gebruikt en controleren of alle ramen en de motorkap goed gesloten zijn.
    19. Huurder is verplicht er op toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden. Huurder is verantwoordelijk voor alle kosten en heffingen die verhuurder doorberekent omdat een extra bestuurder of passagier deze algemene voorwaarden niet naleeft.

Artikel 6: Eigen risico - waarborg

    1. Een burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering is automatisch inbegrepen in de verhuurdiensten, overeenkomstig de wet van 12 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een voertuig ten aanzien van derden voor schade toegebracht aan hun goederen, een lichamelijk letsel of een overlijden dat het gevolg is van een ongeval dat heeft plaatsgevonden tijdens het gebruik van het voertuig. Het bedrag van de dekking is overeenkomstig de regelgeving dienaangaande. 
    2. Het gebruik van voertuigen in strijd met de huurovereenkomst, zoals gebruik voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, het vervoer van stoffen waarvoor een vergunning vereist is volgens de geldende regelgeving, gebruik buiten de in de huurovereenkomst toegestane gebieden of gebruik anders dan waarvoor het voertuig is bestemd, is uitgesloten van de verzekering.
    3. De huurder/bestuurder is niet gerechtigd om aansprakelijkheid voor een derde geheel/gedeeltelijk te erkennen of te aanvaarden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder of de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar in geval van een aansprakelijkheidsclaim.
    4. De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico.
    5. Het eigen risico houdt in dat schades aan het voertuig die zijn ontstaan tijdens de huurperiode kunnen worden verhaald op de huurder.
    6. Als het voertuig verloren, gestolen of beschadigd raakt moet huurder, voor zover toegestaan door de wet, het eigen risico betalen zoals vermeld in de huurovereenkomst voor elk duidelijk apart incident of schadegeval, toepasselijke belastingen en verwerkingskosten van verhuurder bij schade en diefstal. 
    7. De verhuurder houdt zich het recht voor om een borg te vragen van 500 euro. Deze borg wordt overgeschreven op rekening van de verhuurder of contant betaald ten huize van de verhuurder, ten laatste voor vertrek. Wanneer verhuurder gebruik zal maken van de gestelde waarborg, zal verhuurder huurder hiervan schriftelijk voorafgaand in kennis stellen.

Artikel 7: In geval van schade

1.   Huurder is verplicht het voertuig in te leveren bij de afhaallocatie in dezelfde staat waarin hij die ontving, uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken in de huurovereenkomst.

 1. Huurder is aansprakelijk in overeenstemming met de algemene aansprakelijkheidsregels voor schade aan het voertuig, verlies van het voertuig of niet inachtneming van enige bepaling van de huurovereenkomst. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van enige gebeurtenis gedurende de huurperiode alsmede alle schade welke op enige wijze verband houdt met de huur van het voertuig (dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd), met inachtneming van het navolgende.
    1. Indien de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert, dat niet bij aanvang van de verhuur in de huurovereenkomst is opgenomen dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
    2. Indien een door verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
    3. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of overlijden van de inzittenden van het gehuurde voertuig behoudens in het geval verhuurder hierin schuld zou treffen. 
    4. Huurder dient het voertuig te gebruiken als goede huisvader en er zorg voor te dragen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
    5. In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:
   1. Verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.
   2. De politie onmiddellijk waarschuwen wanneer het voertuig betrokken is geraakt bij een ongeval of schade heeft opgelopen, zelfs als er geen derde partij bij betrokken is geweest. 
   3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
   4. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken.
   5. Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.
   6. Zich van erkenning van schuld in welke vorm dan ook te onthouden.
   7. Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of diefstal beschermd te hebben.
   8. De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de verhuurder

Behalve in geval van opzet, bedrog of grove schuld van de verhuurder of in geval van lichamelijk letsel of overlijden te wijten aan een tekortkoming van de verhuurder, zal de aansprakelijkheid van de verhuurder, voor zover deze niet onder de gebeurlijke verzekeringsdekking van de verhuurder valt, beperkt zijn tot het bedrag van de huur van het gehuurde voertuig. 

Artikel 9: Kosten van technische assistentie, reparaties en schade

    1. In geval van een defect aan het voertuig is de huurder verplicht de verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.
    2. De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van verhuurder. De verhuurder dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.
    3. De kosten van de door de huurder betaalde reparatiewerkzaamheden worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
    4. De verhuurder levert binnen een straal van 100 km vanaf ophaallocatie direct (persoonlijke) gratis technische assistentie indien nodig. Buiten het assistentiegebied is de huurder aangewezen op verzekering, VAB of soortelijke. In elk geval is verhuurder verplicht mee te werken om de huurder bij een mankement aan het voertuig zo snel mogelijk te helpen.
    5. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat al bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer.
    6. De kosten van repatriëring in geval van schade of enig mankement zijn buiten het afgesproken assistentiegebied als in artikel 9.4 voor rekening van de huurder.
    7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg ven een defect. Ook eventuele derving van het huurgenot wordt niet gecompenseerd.
    8. (Technisch) defect aan het voertuig ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het voertuig worden door de verhuurder behandeld als schade.
    9. Indien de huurder verantwoordelijk is voor de kosten van beschadigde onderdelen van het voertuig, wordt de nieuwprijs van de te vervangen onderdelen in rekening gebracht volgens de meest actuele prijslijst van een erkend leverancier.
    10. Daarnaast wordt de tijdsbelasting die nodig is ter vervanging van de betreffende beschadigde onderdelen geïnventariseerd en opgeteld bij de materiële schade voor het geldend uurtarief van het uitvoerend bedrijf.
    11. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig te verhuren, is bepaald op het aantal dagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.

Artikel 10: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

    1. Huurders en/of de contractueel bepaalde bestuurders zijn steeds samen (hoofdelijk en solidair) aansprakelijk voor de overtredingen die worden begaan met het voertuig, ongeacht wie op dat ogenblik het voertuig bestuurde.
    2. Alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, zijn voor rekening van huurder/bestuurder tijdens het gebruik van het voertuig, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. 
    3. Huurder/bestuurder is onbeperkt aansprakelijk voor alle verkeersdelicten en administratieve overtredingen, alle overtredingen van wettelijke bepalingen gepleegd tijdens de huur van het voertuig.
    4. Door de autoriteiten aan verhuurder in rekening gebrachte sancties worden in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij €25,- administratiekosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van verhuurder om een hogere schadevergoeding of verlies te eisen. 

Artikel 11: Ontbinding van de huur

  1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, als blijkt dat:
   • Een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
   • De huurder onder curatele wordt gesteld, hij uitstel van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard.
   • Tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.
   • De huurder het voertuig oneigenlijk of onrechtmatig gebruikt. 
  2. Indien verhuurder de huurovereenkomst beëindigt is huurder verplicht om het voertuig met inbegrip van de voertuigdocumenten, alle accessoires en alle autosleutels onmiddellijk in te leveren bij de verhuurder.
  3. Iedere opzegging, beëindiging of ontbinding van de huurovereenkomst door verhuurder laat zijn overige rechten, waaronder het recht om volledige schadevergoeding te vorderen, onverlet. 

Artikel 12 (Buitenlandse) reizen.

    1. Het is de huurder enkel toegestaan om met het voertuig in de door de verhuurder toegelaten landen te rijden.
    2. Toegelaten reisbestemmingen: België, Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Andere bestemmingen enkel op aanvraag en mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.
    3. Hippiebus.be is géén lid van de ABTO, VVR, GFR of andere fondsen en/of organisaties.
    4. Hippiebus.be is in beginsel geen touroperator (16-2-1994 - Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling) noch reisorganisator, maar een verhuurder van voertuigen.
    5. Indien met het voertuig een buitenlandse reis wordt ondernomen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de benodigde reisdocumenten.
    6. De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld ongeacht het tijdstip daarvan.
    7. Wij raden u aan een goede reisverzekering af te sluiten.
    8. Voor de beschikbaarheid van benodigdheden die noodzakelijk zijn voor een prettig verblijf van kinderen neemt verhuurder geen verantwoordelijkheid.
    9. Verhuurder kan routekaarten, routeboeken en andere (route)beschrijvingen ter beschikking stellen. Deze werden met de grootst mogelijke zorg gemaakt, maar zijn nooit 100% compleet en/of foutloos. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat de huurder ondervindt door fouten of onvolledigheden in deze.

Artikel 13: Duurzaam Toerisme

  1. Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De verhuurder voelt zich hierbij betrokken en heeft het milieu hoog in het vaandel staan. Houd hier rekening mee! Respecteer uw omgeving, de natuur en het milieu.

Artikel 14: Copyright

  1. Aan huurder verstrekte documenten als routekaarten, routeboeken en andere (route)beschrijvingen zijn eigendom van Hippiebus.be en mogen niet aan derden worden verstrekt of gekopieerd.
  2. Aan verhuurder verstrekte foto's of reisverslagen die tijdens de huur van het voertuig zijn genomen, worden eigendom van de verhuurder en kunnen voor publicatie worden gebruikt, behoudens andersluidende afspraken daaromtrent.
  3. Het voertuig is uitgerust met een toestel dat de locatie traceert. De huurder gaat bij het aangaan van de overeenkomst akkoord met het feit dat het voertijg met een dergelijk toestel is uitgerust.

 

Artikel 15: Nietigheid - toepasselijk recht

  1. In geval van eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze overeenkomst, zal dit de uitwerking van de overige bepalingen onverlet laten. In dat geval zal de nietige/ongeldige bepaling automatisch worden vervangen door een juridisch geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. In geval van discussie zal de rechtbank hierover een bindend oordeel vellen. 
  2. Dit contract is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. 
  3. In geval van betwisting zijn, voor zover toegelaten, alleen de burgerlijke rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Artikel 16: Tot slot, een fijne tijd gewenst met onze Hippiebus!

  1. Wij hopen dat u een prettige tijd heeft met onze Hippiebus.

 

versie maart 2023