Algemene voorwaarden

 1. Uitleg van begrippen
  In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Voertuig: voertuig, die het onderwerp is van de huurovereenkomst.
  2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
  3. Verhuurder: Pieter Van Cleemputte & Co Commv of de natuurlijke persoon die namens Pieter Van Cleemputte & Co Commv als verhuurder optreed en met de huurder de huurovereenkomst sluit.
  4. Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
  5. Schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder (kentekenhouder), of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
  6. Bedragen: Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW
  7. Huurovereenkomst: document dat in tweefout wordt opgemaakt en door zowel de huurder als de verhuurder wordt ondertekend. In de huurovereenkomst wordt vastgesteld welk(e) voertuig(en) de huurder huurt en voor welke periode.
  8. Afhaallocatie: plaats waar vanuit het voertuig wordt verhuurd en (tenzij anders afgesproken) ook weer wordt terug gebracht.
 2. Reserveren en annuleren
  1. Een reservering kan telefonisch, per e-mail, post of mondeling. Na een reservering stuurt de verhuurder de huurder een bevestiging van het gereserveerde, bij voorkeur per e-mail.
  2. Een reservering is afgerond indien de huurder de reservering heeft bevestigd en het voorschot heeft betaald. Het betreft dan een boeking.
  3. Gedurende de eerste 5 dagen van de reservering is de verhuurder verplicht contact op te nemen met de huurder in het geval er een tweede reservering voor dezelfde voor dezelfde datum en voertuigen wordt aangevraagd.
  4. Door te bevestigen en het voorschot te betalen gaat de huurder akkoord met de prijs, de Algemene Voorwaarden en eventuele andere gemaakte afspraken.
  5. Indien niet specifiek in de reservering vermeldt, spreken huurder en verhuurder vooraf af waar en wanneer het voertuig wordt opgehaald.
  6. Een boeking houdt in dat:
   • De verhuurder de voertuig(en) gedurende de huurperiode vrijhoudt.
   • De verhuurder mankracht vrijhoudt om de huurder voor, tijdens en na de huurperiode zo goed mogelijk te assist.
   • De verhuurder desgewenst diensten van derden reserveert en eventueel betaalt.
  7. Een (gedeeltelijke) annulering van een boeking is altijd mogelijk, maar hier zijn kosten aan verbonden:
   Tot 14 dagen voor aanvang van de huur: 50% van het  (geannuleerde) bedrag wordt in rekening gebracht. 
   Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huur: 100% van het  (geannuleerde) bedrag wordt in rekening gebracht.
  8. Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.
  9. Bij annuleringen in geval van ziekte of overlijden kan verhuurder de annuleringskosten bij een volgende reservering als korting geven aan de huurder.
  10. Annuleringen vanwege weersomstandigheden worden niet geaccepteerd.
  11. De verhuurder is gerechtigd een verhuur te annuleren als de (weers)omstandigheden schade aan het voertuig kunnen veroorzaken. De huurder heeft in dat geval recht op geld terug maar geen recht op schadevergoeding indien door de annulering schade is geleden.
  12. De huurder heeft de mogelijkheid om in geval van verhindering een in de plaats stelling door een andere persoon aan te dragen.
  13. Voor vertrek met het voertuig maakt de verhuurder een kopie van het rijbewijs van de huurder(s).
 3. Betaling
  1. 50% van de te betalen kosten dienen binnen 7 dagen na reservering te worden voldaan. Het restant verwachten wij uiterlijk twee weken voor vertrek, tenzij anders werd afgesproken.
  2. Verhuurder heeft het recht om de reservering te ontbinden of uit te stellen als er niet op tijd is betaald.
 4. Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig
  1. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten (bijvoorbeeld brandstof, tolgelden, parkeergelden,…) voor rekening van de huurder.
  2. Na afloop van de huurperiode dient het voertuig met een volle tank benzine te worden ingeleverd.
  3. Voor het voltanken van een voertuig is de verhuurder gerechtigd €10,- handelingskosten in rekening te brengen. Dit is exclusief de kosten die de verhuurder heeft gemaakt voor de fysiek getankte brandstof.
  4. Huurder dient het voertuig na de huurperiode gereinigd af te leveren, zowel binnen als buiten. Schoonmaak door verhuurder kan mits betaling. In geen enkel geval mag het voertuig door een automatische wasstraat.
 5. Gebruik van het voertuig van Hippiebus.be
  1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
  2. De verhuurder zorgt voor vertrek voor een degelijke mondelinge instructie, tenzij de huurder expliciet aangeeft deze niet te willen.
  3. Huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.
  4. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. Lijst van bestuurders wordt voor vertrek doorgegeven aan verhuurder.
  5. Bestuurders dienen minstens 25 jaar te zijn en minimaal drie jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs zijn, tenzij anders is overeengekomen.
  6. Huurder dient in geval van meerijdende kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Een kind neemt in elk geval wel één van de vier beschikbare plaatsen in het voertuig in.
  7. De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de huurder uit het voertuig.
  8. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor (de gevolgen van) schade aan met het voertuig vervoerde zaken.
  9. Het is huurders niet toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.
  10. Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken of op de banken of stoelen te gaan staan.
  11. Het is de huurder niet toegestaan om met het voertuig, in wat voor vorm dan ook, tijd- of snelheidgebonden competities, spelletjes of andere activiteiten te ondernemen.
  12. Het is de huurder niet toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren, tenzij anders is overeengekomen. In dit laatste geval dienen er logische voorzorgsmaatregelen worden genomen om eventuele beschadiging aan het voertuig te voorkomen.
  13. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.
  14. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
  15. Huurder is verplicht er op toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
 6. Eigen risico - waarborg
  1. De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico.
  2. Het eigen risico houdt in dat schades aan het voertuig die zijn ontstaan tijdens de huurperiode kunnen worden verhaald bij de huurder.
  3. De verhuurder houdt zich het recht voor om een borg te vragen van 500 euro. Deze borg wordt overgeschreven op rekening van de verhuurder of contant betaald ten laatste voor vertrek.
  4. De verhuurder houdt zich hiermee het recht voor om tot één jaar na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten die direct zijn veroorzaakt door de huurder in rekening te brengen.
  5. Het eigen risico is de maximale aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval, tenzij:
   • Sprake is van grove nalatigheid of schuld.
   • De schade is ontstaan met goedvinden van of door opzet.
   • Het voertuig aan een derde is doorverhuurd.
   • Het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig door de verhuurder is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden.
   • De schade is ontstaan door vermissing of gedeeltelijke vermissing van het voertuig of bij het voertuig horende materialen, onderdelen of bescheiden.      
   • De schade is ontstaan doordat er beslag op het voertuig is gelegd.
 7. In geval van schade
  1. Huurder is verplicht het voertuig in te leveren bij de afhaallocatie in dezelfde staat als bij vertrek, uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken in de huurovereenkomst.
  2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan tijdens de duur van de huurovereenkomst tot het moment dat de verhuurder het voertuig in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd.
  3. Indien de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert, dat niet bij aanvang van de verhuur in de huurovereenkomst is opgenomen dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder.
  4. Indien een door verhuurder afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
  5. De bestuurder is ten allen tijde aansprakelijk voor eigen letsel.
  6. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
  7. In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:
   • Verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen
   • De instructies van de verhuurder op te volgen.
   • Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken.
   • Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen.
   • Zich van erkenning van schuld in welke vorm dan ook te onthouden.
   • Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben.
   • De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 8. Kosten van technische assistentie, reparaties en schade
  1. In geval van een defect aan het voertuig is de huurder verplicht de verhuurder onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.
  2. De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van verhuurder. De verhuurder dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.
  3. De kosten van de door de huurder betaalde reparatiewerkzaamheden worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed.
  4. De verhuurder levert binnen een straal van 100 km vanaf ophaallocatie direct (persoonlijke) gratis technische assistentie indien nodig. Buiten het assistentiegebied is de huurder aangewezen op verzekering, VAB of soortelijke. In elk geval is de verhuurder verplicht mee te werken om de huurder bij een mankement aan het voertuig zo snel mogelijk te helpen.
  5. Indien verder rijden met het voertuig onmogelijk is ten gevolge van een defect aan het voertuig dat al (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was, heeft huurder recht op vervangend vervoer. Indien verder rijden onmogelijk is ten gevolge van enige andere oorzaak, heeft huurder geen recht op vervangend vervoer.
  6. De kosten van repatriëring in geval van schade of enig mankement zijn buiten het afgesproken assistentiegebied als in artikel 8.4 voor rekening van de huurder.
  7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden als gevolg ven een defect. Ook eventuele bederving van het huurgenot wordt niet gecompenseerd.
  8. (Technisch) defect aan het voertuig ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het voertuig worden door de verhuurder behandeld als schade.
  9. Indien de huurder conform deze algemene voorwaarden binnen het geldende eigen risico verantwoordelijk is voor de kosten van beschadigde onderdelen van het voertuig, wordt de nieuwprijs van de te vervangen onderdelen in rekening gebracht volgens de meest actuele prijslijst van een erkend leverancier.
  10. Daarnaast wordt dan de tijdsbelasting die nodig is ter vervanging van de betreffende beschadigde onderdelen geïnventariseerd en opgeteld bij de materiële schade voor het geldend uurtarief van het uitvoerend bedrijf.
  11. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig te verhuren, is bepaald op het aantal dagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
 9. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
  1. Alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, zijn voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was.
  2. Door de autoriteiten aan de verhuurder in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. De verhuurder is gerechtigd hierbij €25,- administratiekosten in rekening te brengen.
 10. Ontbinding van de huur
  1. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, als blijkt dat:
   • Een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
   • De huurder onder curatele wordt gesteld, hij uitstel van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Collectieve Schuldenregeling van toepassing  wordt verklaard.
   • Tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als de verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.
  2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om ervoor te zorgen dat de verhuurder weer in  het bezit van het voertuig komt.
  3. Ontbinding van de huur laat onverlet dat de verhuurder recht heeft op volledige vergoeding van kosten en schade voortvloeiend uit de omstandigheden.
 11. (Buitenlandse) reizen.
  1. Toegelaten reisbestemmingen: België, Nederland, Luxemburg en Noord-Frankrijk. Andere bestemmingen enkel op aanvraag en mits uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
  2. Hippiebus.be is géén lid van de ABTO, VVR, GFR of andere fondsen en/of organisaties.
  3. Hippiebus.be is in beginsel geen touroperator (16-2-1994 - Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling) noch reisorganisator, maar een verhuurder van voertuigen.
  4. Indien met het voertuig een buitenlandse reis wordt ondernomen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de benodigde reisdocumenten.
  5. De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld ongeacht het tijdstip daarvan.
  6. Wij raden u aan een goede reisverzekering af te sluiten.
  7. Voor de beschikbaarheid van benodigdheden die noodzakelijk zijn voor een prettig verblijf van kinderen neemt de verhuurder geen verantwoordelijkheid.
  8. Verhuurder kan routekaarten, routeboeken en andere (route)beschrijvingen ter beschikking stellen. Deze werden met de grootst mogelijke zorg gemaakt, maar zijn nooit 100% compleet en/of foutloos. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat de huurder ondervindt door fouten of onvolledigheden in deze.
 12. Duurzaam Toerisme
  1. Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De verhuurder voelt zich hierbij betrokken en heeft het milieu hoog in het vaandel staan. Houd hier rekening mee! Respecteer uw omgeving, de natuur en het milieu.
 13. Copyright
  1. Aan de huurder verstrekte documenten als routekaarten, routeboeken en andere (route)beschrijvingen zijn eigendom van Hippiebus.be en mogen niet aan derden worden verstrekt of gekopieerd.
  2. Aan de verhuurder verstrekte foto's of reisverslagen die tijdens de huur van het voertuig zijn genomen, worden eigendom van de verhuurder en kunnen voor publicatie worden gebruikt.
 14. Bemiddeling en geschillenregeling
  1. De bemiddeling en geschillenregeling is uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze standaardbepalingen en wordt door een derde onafhankelijke partij bepaald.
  2. Bemiddelingsregeling: Indien zich een geschil voordoet zoals omschreven kan huurder dit geschil schriftelijk voorleggen aan een door beide partijen overeengekomen bemiddelingsbureau.
  3. Geschillenregeling: Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschillenbeslechting door de gewone rechter.
 15. Toepasselijk recht
  1. Dit contract is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de burgerlijke rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.
 16. Tot slot, een fijne tijd gewenst met onze Hippiebus!
  1. Wij hopen dat u een prettige tijd heeft met onze Hippiebus.

versie Maart 2013